Чернець Василь Гнатович

доктор філософії, професор

директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН УКраїни

ORCID: 0009-0009-2557-7846

1. Чернець В. Г. Держава і культура: онтологія теоретичного й історичного виміру: монографія. К., 2002. 175 с.

2. Чернець В. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха: наук. вид. / В. Чернець, Н. Вадясова, В. Шульгіна. К.: НАКККіМ, 2012. 152 с.

3. Чернець В. Г. Україна: динаміка культуротворчих процесів: монографія / В. Г. Чернець. К., 2002. 175 с.

4. Вища культурно-мистецька освіта: європейський досвід та українські реалії (за результатами проекту ТЕМПУС) // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні: зб. матеріалів наук.-теорет. конф., присвяченої пам’яті видатного укр. вченого, доктора філос. наук, проф. О. М. Семашка, м. Київ, 11-12 квітня 2013 р. К.: НАКККіМ, 2013. С. 3-5.

5. Тарас Шевченко вовіки насущний // Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 березня 2015 р. / М-во культ. Укр., М-во освіт. і науки Укр., НАКККіМ, Ін-т післядиплом. освіти, каф. укр. та інозем. мов. К.: НАКККіМ, 2015. С. 12-16.

6. Держава і культура: онтологічний аспект // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журн. К.: Міленіум, 2012. №4. С. 3-7.