DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(58).2016.150956

Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака

Olha Shakurova

Анотація


У статті проаналізовані погляди В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака на проблему походження українців. Етногенетичні концепції цих вчених автор класифікує як концепції доісторичного походження українців. Провідна ідея, що їх об’єднує: саме трипільська спільнота стала основою зародження і формування українського етносу.


Ключові слова


етногенез українців; походження українського народу; українська діаспора; доісторичні концепції українського етногенезу; трипільська культура

Повний текст:

PDF

Посилання


ATLANTOVA, L. (2001) The Energy of the Spirit. On the 125th Anniversary of Vadim Shcherbakivskyi’s Birth. Ukrainska kultura. № 8. pp. 34–35. [in Ukr.]

VERYHA, V. The Explorer of the Underground Archives of Ukraine. Ukrainskyі istoryk. № 4 (28). pp. 90–98. [in Ukr.]

HRYHORUK, N. (2004) Mykola Chubatyi’s Scientific Heritage and Its Study Status in Ukraine and Abroad. In: H. SamoIlenko (ed., comp.) Literatura ta kultura Polissya, Vyp. 27. Rehionalna istoriia ta kultura v ukrainskomu ta skhidnoievropeiskomu konteksti. Nizhyn: Vydavnytstvo NDPU im. M. Hoholya, 278 p. [in Ukr.]

HUSLYSTYI, K. (1971) About Bour­geois-Nationalist Distortions in Studies of Ethnogeny of the Ukrainian People. Narodna tvorchist ta etnohrafiia. № 1. pp. 41–51. [in Ukr.]

HUTSAL, P., TKACHUK, M. (1998) The Researcher of Church History and Law. Istorychnyi kalendar’99, Kyiv. pp. 351–352. [in Ukr.]

DOLNYTSKYІ, M. (1962) The Out­standing Archaeologist Prof. Dr. Yaroslav Pasternak. Terem. Problemy ukrainskoi kultury. Zhovten. pp. 3–7. [in Ukr.]

ZHDAN, M. (1970) Mykola Chubatyi (on the Occasion of the 80th Anniversary). Munich – New York, 26 p. [in Ukr.]

ZHDAN, M. (1969) Mykola Chubatyi. Ukrainskyi istoryk. № 4. pp. 47–62. [in Ukr.]

KYIAK. S, KOVAL, I. (2011–2012) The World of Tripillyan Antiquities by Yaroslav Pasternak. In: V. Kononenko (ed. in chief) Etnos i Kultura. Chasopys Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka: zbirnyk naukovo-teoretychnykh statei. Humanitarni nauky. Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Stefanyka. № 8–9. pp. 175–183. [in Ukr.]

KOVAL, I. (1999). The Explorer of the Underground Archives of Ukraine. Halych – Lviv, 176 p. [in Ukr.]

KOVAL, I. (2006). Yaroslav Pasternak: the Researcher of Ukrainian Antiquities. Ivano-Frankivsk: Nova zorіa, 144 p. [in Ukr.]

KOVAL, I. (1999). Yaroslav Pasternak: Founder of Ukrainian Church Archaeo­logy. In: Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kra­ieznavchyi chasopys. № 3. pp. 66–70. [in Ukr.]

KOMARYTSIA, M. (1994) Chubatyi Mykola Dmytrovych: Ukrainian Public, Political, and Religious Figure, Scientist, Journalist, Publisher. In: Ukrainska zhurnalistyka v imenakh. Lviv, Vyp. 1. pp. 196–198. [in Ukr.]

KOTLІAR, M. (1974) The Historical Past of the Ukrainian People and Foreign Forgers. Kyiv: Politvydav Ukrainy, 80 р.

KOTLІAR, M. (1974) What Are They Looking for in the Matters of the Past? In: The Real Face of the Ukrainian Bourgeois Nationalism. Kyiv, pp. 39–58. [in Ukr.]

KRAVCHENIUK, O. (1983) Mykola Chubatyi (1889–1975). In: Along the Ways of Golden Podillia. Historical Essays and Memoirs of Ternopil and Skalat Regions. T. 3. Philadelphia: PA., ZAS, pp. 585–587. [in Ukr.]

MELNYCHUK, B. (1994) We Have the Opportunity to Supplement «Berezil», or Word About Mykola Chubatyi. Ternopil vechirnii. 13 lypnia. [in Ukr.]

MELNYCHUK, B. (1994) Mykola Chubatyi: Known and Unknown. Berezil. № 9– 10. pp. 167–168. [in Ukr.]

MUSHYNKA, M. (1996) Yaroslav Pasternak: Researcher of the Stone History of Ukraine. Artaniia. Natsionalna asotsiatsiia myttsiv. Almanakh. Kn. 2. pp. 76–77. [in Ukr.]

PADOKH, Ya. (1975) The Historical Merit of Prof. Mykola Chubatyi. Svoboda. 24 veresnia. Ch. 179. pp. 2–3. [in Ukr.]

PADOKH, Ya. (1975) Mykola Chubatyi. 1889–1975. Ukrainskyi istoryk. № 3–4. pp. 100–111. [in Ukr.]

PADOKH, Ya. (1976) Mykola Chubatyi. 1889–1975. New-York; Toronto; Munich, 15 р. [in Ukr.]

PASTERNAK, Ya. (1971) Important Problems of Ethnogenesis of the Ukrainian People in the Light of Archaeology. New York, 26 p. [in Ukr.]

PETEHYRYCH, V., PAVLIV, D., FYLYPCHUK M. (1993) Yaroslav Pasternak and Ukrainian Archaeology. Studia archaeologica. Ch. 1. pp. 7–9. [in Ukr.]

Bondarevskyi, P., Kultova, I., Motsia, O., Suprunenko, O., Khan­ko V. (eds.) In Commemoration of V. Shcher­bakiv­skyi (1876–1957). (1995) In: Poltavskyi arkheolohichnyi zbirnyk: Zbirnyk naukovykh prats. Poltava. Chyslo chetverte. 208 p. [in Ukr.]

POLIANSKYI, O. (1995) He Was a Disciple of Mykhailo Hrushevsky. Ternopillia ‘95: Region. richnyk. Ternopil. pp. 358–359. [in Ukr.]

POLIANSKYI, O. (1995) Problems of Ethnogeny of the Ukrainian People and the Establishment of their Statehood. Mandrivets. № 1. pp. 45–47. [in Ukr.]

ROMANIUK, T. (2010) Yaroslav Pasternak: Family, Personality, Creative Work. Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni. Vyp. 14. pp. 454–493. [in Ukr.]

SOKIL, H. (2013) Ethnology in Scientific Activity of Yaroslav Pasternak. In: H. SKRYPNYK (ed.) Materialy do ukrainskoi etnolohii: shchorichnyk. Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 12 (15). Kyiv: NANU, IMFE im. M. T. Rylskoho. pp. 188–193. [in Ukr.]

Luzhnytskyi, H., Padokh, Ya. (eds.) In Search of the Historical Truth: Digest in Honour of Mykola Chubatyi. 1889–1975. New-York; Paris; Sydney; Toronto, 1987. 548 p. [in Ukr.]

ULIANOVSKYI, V. (2007) «Your Intelligence Is Very Big and Versatile, and Your Soul... Is a Lot Stronger». Vadim Shcherbakivskyi through the Prizm of His Self-Esteem and the Perception of His Contemporaries. In: Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura. Naukovyi chasopys. Ch. 1. pp. 2–20. [in Ukr.]

FRANKO, O. (1999) The First Rector of the Ukrainian Free University. Dzvin. Shchomisiachnyi literaturno-mystetskyi ta hromadsko-politychnyi chasopys spilky pysmen­nykiv Ukrainy. № 10–12 (660–662) zhovten-hruden. pp. 108–112. [in Ukr.]

CHUBATYI, M. (1964) Princely Rus-Ukraine and the Emergence of Three East Slavic Nations. New York – Paris, 165 p. [in Ukr.]

SHCHERBAKIVSKYI, V. (1958) For­mation of the Ukrainian Nation. New-York: Hoverlia, 147 p. [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Olha Shakurova

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).