Українознавство «воюючої України» в просторі інтелектуальних викликів сучасності

Автор(и)

  • Oleksandr Khomenko НДІУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(64).2017.120297

Біографія автора

Oleksandr Khomenko, НДІУ

Олександр Хоменко, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Посилання

Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ru/POLITOLOG/ulianow_ukraina.txt

Неменский О. Б. «Чтобы быть Руси без Руси». Украинство как национальный проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.perspektivy.info/book/chtoby_byt_rusi_bez_rusi_ukrainstvo_kak_nacionalnyj_projekt_2012-05-22.htm

Раста П. Язык ненависти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.novorosinform.org/opinions/2307

Раста П. Игрушки дьявола [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.novorosinform.org/opinions/2281

Шаповалов В. Россиеведение. Учебное пособие / Виктор Шаповалов. – М.: Гранд-Фаир, 2001. – 576 с.

Звернення воюючої України до всієї української еміграції. – Торонто: Видавництво «На варті», 1953. – 16 с.

Коновець О. Історичні парадигми українознавства: історія і сучасність / Олександр Коновець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1994. – Випуск І. – С. 192 – 202.

Українознавство 70 – 90-х років XІX ст. у контексті національно-визвольних змагань // Історія української літератури 70 – 90-х років XІX ст.: у 2 т. (за ред. О. Гнідан). – К.: Логос, 1999. – Т. 1. – С. 10 – 112.

Павлик М. Передмова / Михайло Павлик // Драгоманів Михайло. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654 – 1876). – Львів: З друкарні Івана Айхельбергера і Сп., 1909. – С. 3 – 9.

Франко І. Осип Бодянський / Іван Франко // Іван Франко. Зібр. праць: у 50 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 34. – С. 438 – 445.

Грушевский М. Развитие украинских изучений в XІX в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения / Михаил Грушевский // Украинский народ в его прошлом и настоящем. – СПб.: Общественная польза, 1914. – Т. 1. – С. 1 – 37.

Петлюра С. Драгоманов про українське питання / Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. – Нью-Йорк, 1979. – С. 315 – 321.

Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її досягнення / Дмитро Дорошенко // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 26 – 39.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 – 1920) / Григорій Васькович. – Мюнхен: На правах рукопису, 1966. – 226 с.

Друге загальне зібрання Української Центральної Ради // Вісти з Української Центральної Ради. – Май 1917 р. – №5.

Єфремов С. Українознавство / Сергій Єфремов. – К.: Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз, 1920. – 64 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 3156. – Оп. 1. – Спр. 140. Про курси українознавства, зорганізовані Товариством Полуботка – з всеросійських газет. 24 червня 1917 р.

Сушицький Ф. Методи українознавства / Феоктист Сушицький // Вільна українська школа. – К., 1917. – №3 – 4. – С.135 – 136.

Материалы по вопросу о преподавании предметов украиноведения в учебных заведениях. – К.: Издание Киевского учебного округа, 1918. – 66 с.

Приказ №22 Главнокомандующего губерний: Екатеринославской, Харьковской, Курской и Полтавской. 3 августа 1919 г., г. Харьков.

Від редакції // Україна. – К.: ДВУ, 1924. – Кн. 1 – 2. – С. 5 – 6.

Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. – 392 с.

Гомотюк О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XІX – перша третина XX ст.) / Оксана Євгеніївна Гомотюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 552 с.

Вишня Остап. Дещо з україно­знавства / Остап Вишня // Розстріляне Відродження. Антологія 1917 – 1933. Поезія – проза – драма – есей / упоряд. Ю. Лавріненко. – Париж: Instytut Literacki, 1959. – С. 636 – 638.

Річицький А. Основи українознавства: підручник для партгуртків, радпартшкіл, комвузів та самоосвіти / за редакцією А. Річицького. – Х.: Пролетарий, 1929. – 336 с.

Варварцев М. Буржуазне «україно­знавство» – знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / Микола Варварцев. – К.: Наукова думка, 1976. – 187 с.

Варварцев М. Американські центри буржуазного «українознавства» на службі мілітаризму / Микола Варварцев. – К.: Тов-во «Знання» УРСР, 1984. – 15 с.

Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства / Олександр Білецький // Білецький Олександр. Зібр. праць: у 5 т. – К.: Наукова думка, 1965. – Т. 2. – С. 72 – 110.

Пріцак О. Чому катедри українознавства в Гарварді? Вибір статей на теми нашої культурної політики (1967 –1973) / Омелян Пріцак. – Кембридж – Нью-Йорк: Фонд катедр українознавства, 1973. – XXXVІ+189 с.

Краснодемська І. Українознавчі студії діаспори (XX ст.) / Ірина Краснодемська. – К.: ННДІУ, 2011. – 368 с.

Історія українознавства: навч. посіб. за ред. П. Кононенка. – К.: Академвидав, 2011. – 512 с.

Калакура Я. Українознавчі дослідження: теорія та методологія / Ярослав Калакура. – Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.

Токар Л. Наукові основи українознавства / Леонід Токар. – К.: ННДІУВІ, 2013. – 352 с.

Науковий інструментарій україно­знавця. Довідник / кер. авт. кол. Л. Токар. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 376 с.

Українознавство: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Обушний М., Піскун В., Мостяєв О. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 672 с.

Українознавство. Стандарт навчально-інтегративного курсу / наук. керівник П. Кононенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка «Українознавство». – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1994. – Випуск І. – С. 87 –157.

Кононенко П. «Історія української літератури» Михайла Грушевського – етап у розвитку наукового літературознавства / Петро Кононенко // Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. – С.7 – 36.

Дерев’янченко Н., Кузьменко Р. Організація науково-дослідної роботи з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Великоновосілківського району Донецької області / Наталя Дерев’янченко, Раїса Кузьменко // Українознавство. – К.: НДІУ, 2015. – № 2. – С. 186 – 188.

Кононенко П. Українознавство / Петро Кононенко. – К.: Заповіт, 1994. – 320 с.

Кононенко П. Стан сучасного українознавства та його завдання в розбудові держави / Петро Кононенко //Українознавство в розбудові держави. Матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, 1994. – С. 5 – 14.

Руденко Є. Хто диктував листа українській інтелігенції? / Євгенія Руденко // Бі-бі-сі, Київ, 4 серпня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/08/110804_letter_intellectuals_ua_er.shtml

Неінтелігентні ігри адміністрації президента // Українська правда, 4 серпня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/4/6451351/

Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічнні основи розвитку / П. Гай-Нижник (керівник проекту). – К.: МП «Леся», 2015. – 502 с.

Гай-Нижник П. Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині XX ст. / Павло Гай-Нижник // Гілея. – 2013. – Вип. 79 (12). – С. 155 – 157.

Синченко П. Язык и до Киева, и до Москвы доведет, а мова – только до беды [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/03/jazyk-i-do-kieva-i-do-moskvy-dovedet-mova-tolko-do-bedy-44585.html

Мифы и были украинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=X3mqVX2YGTQ

Сушичев К. Украина – исторический «Франкенштейн» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavtra.ru/blogs/ukraina-istoricheskij-frankenshtejn

Яременко Н. Украинская болезнь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavtra.ru/blogs/ukrainskaya-bolezn-

Скворцов Д. Исторический мат украинству [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavtra.ru/blogs/istoricheskij-mat-ukrainstvu

Сокуров С. Ведущая роль КПСС в развитии украинского национализма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavtra.ru/blogs/vedushaya_rol_kpss_v_razvitii_ukrainskogo_natcionalizma

Почепцов Г. Когнитивное пространство и информационные войны [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/society/georgiy-pocheptsov-kognitivnoe-prostranstvo-i-informatsionnyie-voynyi.html

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія / Пітер Баррі. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.

Кононенко Т. Теорія світових ідентичностей. Формування глобалістичної парадигми наук / Тарас Кононенко // Українознавство. – К.: НДІУ, 2009. – № 4. – С. 27 – 34.

Аватков В. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре – «мягкая сила» Турции / Владимир Аватков // Геополитика и безопасность. – 2013. – №2. – С. 116 – 123.

Данилевский Н. Россия и Европа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vehi.net/danilevsky/rossiya/index.html

Шилова Г. Россиеведение как учебный курс в вузах / Галина Шилова // Образование и образованный человек в XXІ веке. – М., 2012. – №4. – С. 25 – 29.

Россиеведение: Отечественные исследователи: справочник / РАН. ИНИОН. Центр россиеведения; отв. ред. И. Глебова. – М., 2014. – 322 с.

Грушевський М. «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича і їх роль в розвитку українознавства / Михайло Грушевський // Народна творчість та етнографія. – К., 1996. – № 5 – 6. – С. 27 – 39.

Саїд Е. Орієнталізм [пер. з англ.] / Едвард Саїд. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 511 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм [пер. з англ.] / Едвард Саїд. – К.: Критика, 2007. — 608 с.

Юрчук О. У тіні імперії: українська література у світлі постколоніальної теорії / Олена Юрчук. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 224 с.

Саїд Е. Повернення до філології [пер. з англ.] / Саїд Едвард // Саїд Едвард. Гуманізм і демократична критика. – К.: Медуза, 2014. – С. 65 – 89.

Співак Гаятрі Ч. В інших світах: есеї з питань культурної політики [пер. з англ.] / Ґаятрі Чакраворті Співак. – К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2006. – 420 с.

Співак Гаятрі Ч. Чи може підпорядковане промовляти? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vpered.wordpress.com/2009/02/04/spivak-subaltern/

Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною: культурологічні трактати / Іван Нечуй-Левицький. – Львів: Каменяр, 1998. – 256 с.

Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності [пер. з англ.] / Тейлор Чарльз. – К.: Дух і літера, 2005. – 696 с.

Якубіна В. «Три кити» теорії ідентичності Мануеля Кастельса – технології, досвід, влада / Валентина Якубіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2007. – Випуск 85. Філософія. – С. 93 – 96.

Сміт Е. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт, республіка / Ентоні Сміт. – К.: Темпора, 2010. – 311 с.

Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XІX століття / Олена Аркуша, Костянтин Кондратюк, Мар’ян Мудрий, Олексій Сухий. – Л.: Видавництво «Літопис», 2016. – 408 с.

Шпорлюк Р. Видавай або пропадай: тексти та народи / Роман Шпорлюк // Шпорлюк Роман. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща. – К.: Дух і літера, 2013. – С. 405 – 427.

Реєнт О. Формування сучасної історіографії української нації / Олександр Реєнт // Проблеми вивчення історії української революції 1917 – 1921 років: збірник наукових статей. Вип. 9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 5 – 9.

Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. Том первый. – С.-Петербург, 1856. – XXVІ + 324 c.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XІX – XX ст. / Ярослав Грицак. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.

Зінченко А. Українська спільнота як об’єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка / Арсен Зінченко // Українознавство. – К., 2015. – № 2. – С. 12 – 22.

Колесник І. Український гранд-наратив: ретроспективи і перспективи / Ірина Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 153 – 177.

Ґірц К. «Насичений опис»: у пошуках інтерпретативної теорії культури / Ґірц Кліфорд // Інтерпретація культур: вибрані есеї. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 9 – 42.

Усатенко Т. Розширення горизонту українознавства: наратологічні пошуки / Тамара Усатенко // Українознавчий альманах. – Вип. 19. – К., 2016. – С. 37 – 40.

Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України / Валерій Сніжко. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.

Сніжко В. Ідеологія Терену / Валерій Сніжко. – К.: Софія А, 2004. – 176 с.

Сніжко В. Брама / Валерій Сніжко. – К.: Міленіум, 2005. – 386 с.

Сніжко В. Природний міт для українців. Книга І: Шлях / Валерій Сніжко. – К.: НДІУ, 2006. – 448 с.

Сніжко В. Українознавство: природна психо-філософська концепція / Валерій Сніжко. – К.: ННДІ українознавства, 2010. – 528 с.

Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності / Анатолій Ціпко. – К.: МП «Леся», 2015. – 748 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Актуальне українознавство