DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(58).2016.150894

Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ’я

Iryna Prelovska

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський Марко, Епіскоп [Рецензія на брошуру: Володимир Лашнюк. Спізнання Бога] // Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків: Вид. Всеукраїнської Православної Церковної Ради, 1927. – Ч. І. – С. 116.

Грушевський Марко, Епіскоп [Рецензія на видання «Віра та знання»] // Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків: Вид. Все­української Православної Церковної Ради, 1927. – Ч. 2–3. – С. 244–245.

Грушевський Марко, єпіскоп. Значіння віри для добробуту народу // Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків: Вид. Все­української Православної Церковної Ради, 1927. – Ч. 2–3. – С. 232–237.

Преловська І. М. Софія Київська – головний осередок Української Автокефальної Православної Церкви у 1920 – 1930-х рр. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Відп. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2011. – С. 127 – 180 та ін.

Зінченко А. Визволитися вірою. Життя та діяння Митрополита Василя Липківського. – К.: Видавництво «Дніпро», 1997. – 424 с. – С. 258 і далі.

Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. Документи і матеріали, кн. 2 / Упорядники: С. І. Білокінь, І. М. Преловська, І. М. Старовойтенко. – К.: Оранта, 2007. – 698 с. [Серія «Джерела з історії Церкви в Україні»].

Кучеренко М. «Не тут і не в сі часи» (Марко Федорович Грушевський) / Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. // Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). – К.: КИЙ, 2006. – С. 124–194.

Кучеренко М. Життєпис Марка Грушевського // Грушевський Марко. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – 2-ге вид., стер. – К.: Либідь, 2011. – С. 243.

Митрополит Василь Липківський. Історія Української Православної Церкви. – Розділ VІІ: Відродження Української Церкви. – Вінніпег: Вид. накладом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 с.

Митрополит Василь Липківський. Листи (1933–1937). – Торонто: Вид. Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського, З.Д.А., 1980. – 167 с.

Потієнко В. Відновлення ієрархії Української Автокефальної Православної Церкви. – Новий Ульм (Німеччина): Вид. Вищого Церковного Управління Української Автокефальної Православної Церкви, 1971. – 68 с.; Мартирологія Українських Церков: в 4-х т. – Т. І. Українська православна церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор, Торонто: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – 1207 с. та ін.

Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року: документи і матеріали / Упорядники: Г. Михайліченко, Л. Пилявець, І. Преловська. – К.; Львів: Жовква, 1999. – 560 с.; Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 р.: документи і матеріали, кн. 2 / Упорядники: С. І. Білокінь, І. М. Преловська, І. М. Старовойтенко. – К.: Оранта, 2007. – 698 с. [Серія «Джерела з історії Церкви в Україні»].

«В Українській церкві велика була духовна сила...» Становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров’ї. 1917–1925 рр. / Упорядник, автор вступної статті А. Л. Зінченко; археографічна підготовка документів та археографічна передмова, покажчики І. М. Преловської. – Ніжин, 2012. – 352 с., іл. та ін.

Преловська І. М. Єпископ Марко Грушевський – очільник Волинської округи УАПЦ (До 150-ліття з дня народження) // Волинський Благовісник. Богословсько-історичний науковий журнал Волинської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / Ред. кол.: прот. Володимир Вакін (голов. ред.) та ін. – Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії ΕΙΚΩΝ, 2015. – № 3. – С. 173–187.

Священики Української Автокефальної Православної Церкви під репресивним тиском тоталітарного режиму. Документи з архівної кримінальної справи на Олександра Ярещенка. 1923–1926 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науковий і документальний журнал. – К.: Сфера, 2007. – № 1(28). – С. 11–34.

Священики Української Автокефальної Православної Церкви під репресивним тиском тоталітарного режиму. Документи з архівної кримінальної справи на Павла Вишневського. 1926–1930 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науковий і документальний журнал. – К.: Сфера, 2007. – № 1(28). – С. 35–62; Документи про підготовку й проведення судового процесу над членами Спілки Визволення України / Підгот. до друку В. Пристайко та Ю. Шаповал // З арх. ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1995. – № 1/2. – С. 373–396 та ін.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 151-б., арк. 1 зв.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 151-б. Список представників автокефальної церкви, прибувших на нараду. 1926 р., 2 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 239. Посвідчення членів Всеукраїнської православної церковної ради. 1924 р., арк. 11–12, 39.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 239. Посвідчення членів Всеукраїнської православної церковної ради. 1924 р., арк. 47–47 зв. Автограф.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 239. Посвідчення членів Всеукраїнської православної церковної ради. 1924 р., арк. 48. Копія. Машинопис.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 3, спр. 456, арк. 2–4.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 4, спр. 47-а, арк. 1–1 зв.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 4, спр. 47-а, арк. 2. Оригінал. Рукопис чорнилом. Текст написано на звороті друкарського бланку звернення правління Дніпровського Союза Споживчих Товариств про вклади-займи до українських кооператорів. Бланк надруковано в київській друкарні Дніпросоюза 1918 р.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 4, спр. 47-а, арк. 4. Оригінал. Рукопис. Текст написано на звороті друкарського бланку звернення правління Дніпровського Союза Споживчих Товариств про вклади-займи до українських кооператорів. Бланк надруковано в київській друкарні Дніпросоюза 1918 р.

ЦДАВО України. – Ф. 3984, оп. 4, спр. 47-а. Доповідь священика Грушевського про становище автокефальної церкви в с. Волошинівка Переяславського повіту. 1921 р.
Copyright (c) 2018 автор і журнал

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).

© "Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 2001-2020.