DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(58).2016.150952

«Поліетнічність» населення України і результати переписів 1989 та 2001 років

Volodymyr Skliar

Анотація


На основі аналізу матеріалів переписів населення 1989 та 2001 років аргументовано спростовано міф про «поліетнічність» населення України.

Ключові слова


Україна; українці; переписи населення; етнічний склад; міф про «поліетнічність»; етнічні меншини; представники малочисельних етносів; мігранти

Повний текст:

PDF

Посилання


Osaulenko, O. (ed.) (2003) Ethnic Composition of Ukraine’s Population and Its Language Characteristics According to the All-Ukrainian Census of 2001. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy, 246 p. [in Ukr.]

Ethnic Composition of the Soviet Population. According to the All-Soviet Census of 1989 (1991). Moscow: Statistika, 156 p. [in Rus.]

Ethnic Composition of the Ukrainian Population (1991). Vol. 1. (According to the All-Soviet Census of 1989). Kyiv: Minstat Ukrainy, 219 p. [in Ukr.]

Borysenko, V. (ed.) (2007) Ethnic Composition of Ukraine’s Population. In: Ukrainian Ethnology. Kyiv: Lybid, pp. 60–69. [in Ukr.]

Borysenko, V. (2002) Myth about Polyethnic Ukraine. In: Pamiat stolit. № 2, pp. 3–7. [in Ukr.]

DnistrIanskyI, M. (2006) Ethno­political Geography of Ukraine: Historical, Methodological, and Practical Problems. Lviv: Litopys, 490 p. [in Ukr.]

Yevtukh, V., TROSHCHYNSKY, V., HALUSHKO, K., CHER­NOVA, K. (2004) Ethno-national Composition of the Ukrainian Society: a Reference Book. Kyiv: Naukova Dumka, 344 p. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (2005) Dynamics of the Population: Populational, Ethnic, and Global Dimensions. Kyiv: NISD, 368 p. [in Ukr.]

LOZYNSKYI, P. (2008) Language Situation in Ukraine (Social and Geographic Approach). Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka, 503 p. [in Ukr.]

MASENKO, L. (2004) Language and Society: Postcolonial Dimension. Kyiv: Vydavnychyi dim «KMA», 163 p. [in Ukr.]

MASENKO, L. (2011) Surzhyk: Between Ukrainian and Russian. Kyiv: Vydavnychyi dim «KMA», 135 p. [in Ukr.]

NAULKO, V. (1998) Who and How Long Has Inhabited Ukraine. Kyiv: Holovna spetsializovana redaktsiia literatury movamy natsionalnykh menshyn Ukrainy, 80 p. [in Ukr.]

BERENSHTEIN, O., ZINEVYCH, N., ZINYCH, V., NAULKO, V. (ed.) (2001) Ethno-National Processes in Ukraine: History and Modernity. Kyiv: Holovna spetsializovana redaktsiia literatury movamy natsionalnykh menshyn Ukrainy, 423 p. [in Ukr.]

OHULCHANSKYI, Yu. (2006) Ethnic Composition of Ukrainian Society: Imaginary and Real Problems. Kyiv: Vydavnychyi dim «KMA», 68 p. [in Ukr.]

PANASYUK, L. (2013) Bilingualism in Social and Political Life of Ukraine. Kyiv: VADEKS, 270 p. [in Ukr.]

ROMANTSOV, V. (2004) Ukrainian Ethnos: on Eternal Lands. Kyiv: Vydavnytsvo imeni Oleny Telihy, 200 p. [in Ukr.]

RADEVYCH-VYNNYTSKYI, Ya. (2004) Bilingualism in Ukraine: Theory, History, Language Use. Kyiv – Drohobych: Posvit, 592 p. [in Ukr.]

TKACHENKO, O. (2004) Ukrainian Language and Global Language Life. Kyiv: Spalakh, 272 p. [in Ukr.]

PYROZHKOV, S. (ed.) (2003) Demographic Crisis in Ukraine: Its Reasons and Consequences. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy, 230 p. [in Ukr.]

Calculations after the Statistical Materials of the 1989 and 2001 Censuses. [in Ukr.]

PISKUNOV, S. (1997) The Recon­struction of Ukraine’s Population: Ethnic Aspect (Demostatic Analysis). In: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konfe­rentsii «Etnonatsionalny rozvytok v Ukraini ta stan ukrainskoi etnichnosti v diaspori: sutnist, realii konfliktnosti, problemy ta prognosy na porozi XXI stolittia» («Ethno-National Development of Ukraine and the State of Ukrainian Ethnicity in Diaspora: Essence, Realia of Conflicts, Problems and Prognoses on the Threshold of the 21st Century». Conference proceedings) Kyiv – Chernivtsi: KVHI, pp. 258–265. [in Ukr.]

Calculations after the Statistical Materials of the 2001 All-Ukrainian Census. [in Ukr.]

ALPATOV, V. (2000) 150 Languages and Politics: 1917–2000. Sociolinguistic Problems of the USSR and Post-Soviet Space. Moscow, 224 p. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (ed.), VLA­SIUK, O., STEPYKO, M. (2005) Ethnic Palette of the Modern Ukrainian Society. In: Ukrainian Society. Kyiv: NISD, 792 p. [in Ukr.]

Calculations after the Data: Population of Ukraine According to Its Origin and Citizenship. Data of the 2001 All-Ukrainian Census (2004). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy, 212 p. [in Ukr.]

KHOMRA, O. (1992) Migrations in Ukraine: Ethnodemographic Aspects. In: Visnyk AN Ukrainy. № 2. pp. 28–35. [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Volodymyr Skliar

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).