Українізація шкільної освіти в Харківській губернії за часів національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.)

Автор(и)

  • Nataliia Blagodyr

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.169675

Біографія автора

Nataliia Blagodyr

Наталія Благодир

учениця 10 класу Колонтаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Краснокутської районної ради Харківської області

Посилання

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків: Основа, 1990. 256 с.

Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917–1920 рр.). Чернігів: Чернігівські обереги, 2008. 368 с.

Видавництво «Рух». Відродження. 1918. 19 (6) травня.

Грінченко Б. Українська граматика. Київ, 1917. 93 с.

Грінченко Б., Грінченко М. Рідне слово. Українська читанка. Перша після граматики книга для читання. Годиться для підготовчого класу середньої школи. Вид-во 2-ге з додатком. Київ: Криниця, 1917. 197 с.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. 29. Оп. 1. Спр. 1234. 1 арк.

ДАХО. Ф. 29. Оп. 1. Спр. 1245. 1 арк.

ДАХО. Ф. 203. Оп. 1. Спр. 89.

ДАХО. Ф. 203. Оп. 1. Спр. 131.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3062. 115 арк.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3065. Арк. 2 зв. – 53 зв.; 55 зв.– 164 зв.; 167 зв. – 184 зв.; 186 зв. – 195 зв.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3066.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3067. 162 арк.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3068. Арк. 158.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3069. 152 арк.

ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 3071. Арк. 19.

ДАХО. Ф. 306. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 4, 17, 32, 76, 87, 163.

ДАХО. Ф. 306. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 169, 171, 172, 192.

ДАХО. ФР. 820. Оп. 1. Спр. 1а.

ДАХО. ФР. 1630. Оп. 1. Спр. 74.

До 100-річчя подій української революції 1917–1921 рр. URL: http://archives.kh.gov.ua/?page_id=13185

Електронний архів Українського визвольного руху. Державний архів Сумської області. URL: http://avr.org.ua/index. php/Ust/109/?a=1

Земське діло. 1918. № 319 (27 липня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 320 (28 липня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 324 (2 серпня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 325 (3 серпня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 327 (6 серпня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 329 (8 серпня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 331 (10 серпня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 346 (30 жовтня). С. 3–4.

Земське діло. 1918. № 359 (6 грудня). С. 4.

Земське діло. 1918. № 364 (12 грудня). С. 4.

Кравченко Т. М., Сорочан Н. А. Становлення української національної школи на Харківщині. Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 2001. Вип. 4. С. 91– 96.

Кравченко А. А. Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917–1920 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Запоріжжя, 2002. 20 с.

Кудлай О. Б. Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–ІV сесій. Документи (квітень–жовтень 1917 р.) / відп. ред. В. Ф. Верстюк. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2015. 222 с.

Маньківська Т. О. Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917–1918 роках. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 4. С. 41–45.

Народное дело. 1917. № 114 (20 вересня). С. 4.

Нова громада. 1917. № 15 (28 листопада (11 грудня)). С. 3.

Нова громада. 1918. 3 червня. 4 с.

Передерій І. Г. Відродження та становлення українського національного загальноосвітнього шкільництва за доби Центральної Ради. Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави: зб. наук. пр. (за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовтня 1997 р.). Хмельницький, 1998. С. 126–129.

Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект. Полтава: вид-во ПолтНТУ, 2009. 160 с.

Перший з’їзд українського учительства на Слобожанщині. Рідне слово. 1917. № 5 (29 квітня). С. 1–2.

Рада Міністрів. Нова Рада. 1918. № 70 (28 (15) квітня). С. 3.

Резолюції ІІ Всеукраїнського учительського з’їзду в Києві. Вільна українська школа. 1917. № 1. С. 24.

Рідне слово. 1917. № 2 (8 квітня). С. 4.

Рідне слово. 1917. № 4 (22 квітня). С. 4.

Рідне слово. 1917. № 6 (30 квітня). С. 4.

Розовик Д. Ф. Перші кроки національної школи. Про освітянський аспект у діяльності Української Центральної Ради. Наука і суспільство. 1993. № 2. С. 18–22.

Розовик Д. Ф. Формування української шкільної освіти в Харківській губернії (1917–1920 рр.). Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2010. № 100. С. 50–52.

Сорочан Н. А. Діяльність Харківського губернського земства у справі управління освітою і культурою за часів українських національних урядів (березень 1917 року – грудень 1918 року). Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія Історія та географія. Харків: Майдан, 2011. № 40. С. 100–104.

Сорочан Н. А. Ліквідація Харківського навчального округу в Україні у 1917–1919 роках. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія Історія. Харків: Майдан, 2012. № 45. С. 110–113.

Сорочан Н. А. Харківське товариство «Просвіта» і відродження української школи за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Збірник наукових праць: історичні науки. Харків: Основа, 1998. Вип. 1. С. 110–115.

Сумцов М. Ф. Слобожане: історично-етнографічна розвідка. Харків: Видавництво «Союз», 1918. 240 с.

Українська Центральна Рада. Доку­менти і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 – 29 квітня 1918 р. / упоряд. Верстюк В. Ф. (керівник) та ін. Київ: Наукова думка, 1997. 422 с.

Хоткевич Г. Кілька думок. Рідне слово. 1917. № 2 (8 квітня). С. 2–3.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 153.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 374.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 951.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 444.

Цепков Д. О. Українізація школи на Харківщині за часів Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Збірник наукових праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків, 2012. Вип. 44. С. 130 –132.

Чепіга Я. Задачник для початкових шкіл. Рік перший і другий. Придатний для середніх шкіл. Київ: Вид-во т-ва «Українська школа». 64 с.

Шерстюк Г. Граматика української мови. Київ: Вид-во т-ва «Вернигора», 1917. Ч. 1. 76 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства