Українізація вищої освіти в період Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.)

Автор(и)

  • Kseniia Makarenko

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.169677

Біографія автора

Kseniia Makarenko

Ксенія Макаренко

учениця 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області

Посилання

Винниченко В. Щоденник. 1911 – 1920. Едмонтон: КІУС, 1980. 499 с.

Временное правительство. Вестник Временного правительства. 1917. 26 августа (8 сентября). № 140 (186). С. 3.

Высочайше Учрежденный Общий Устав Императорских Российских Университетов. Полное собрание законов Российской империи. 1887. Т. ІV : 1884 г. С. 457–472.

ГДА СБУ. Ф. 13. Спр. 489. Арк. 21.

Гринько Г. Чергові завдання радянського будівництва в царині освіти. Київ: Видавництво Губнаросвіти Київщини, 1920. 26 с.

Грушевський М. Вибрані праці / зібр. і упорядкував М. Галій. Нью-Йорк: Видавництво «Прометей», 1960. 264 с.

Грушевський М. На порозі нової України. Київ: Веселка, 1991. 52 с.

Даниленко В. Освітня політика Центральної Ради. Відродження. 1999. № 6. С. 40–42.

ДАСО. Р. 2362. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 27, 27 зворот.

Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 рр. Ужгород; Нью-Йорк, 1954. Т. ІІ: Українська Гетьманська держава 1918 року. 424 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. Мюнхен: Укр. вид-во, 1969. 543 с.

Дорошенко Д. Українське письменництво в 1917 р. Нова Рада. 1918. 9 січ., 10 січ.

Дорошкевич О. Огляд життя середньої школи. Вільна українська школа. 1918. № 5. С. 47–58.

Завальнюк О. М. Вироблення концепції Українського Національного Університету. Етнічна історія народів Європи. 2003. № 12. С. 80–84.

Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-По­дільського державного українського університету в іменах (1918 – 1921 рр.). Ка­м’я­нець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. 616 с.

Звідомлення метеорологічної станції сільськогосподарського факультету Ка­м’я­нець­кого Університету. Наш шлях. 1920. 25 березня. Ч. 60. С. 4.

Зубалій О., Рященко Д. Освітній рух в добу національно-державного відродження. Український історичний журнал. 1998. № 3. С. 12–23.

Історія Академії наук України. 1918 – 1923: документи і матеріали / упор. В. Г. Шмельов. Київ: Наук. думка, 1993. 576 с.

Кісіль О. Український театр: популярний нарис українського театру. Київ: Книгоспілка, 1925. 180 с.

Колпакова О. В. Український державний університет у Києві (1917 – 1920 рр.). Український історичний журнал. 1993. № 7. С. 33–35.

Кравець В. Історія української школи та педагогіки: курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Міністерство освіти України, 1994. 357 с.

Левицький К. Великий зрив (до історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). Львів: Видавнича кооператива «Червона калина», 1931. 152 с.

Міхновський М. І. Самостійна Україна. Київ: Донкор, 2002. 40 с.

Нагірняк О. Р. Харківське історико-філологічне товариство – головний українознавчий осередок Лівобережної та Слобідської Наддніпрянщини кінця ХIХ – початку ХХ ст. Історія української науки на межі тисячоліть. 2004. Вип. 14. С. 92–126.

Наріжний С. Полтавський університет. Париж, 1930. 30 с.

Огієнко І. Історія української літературної мови / упоряд. М. С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2001. 440 с.

Огієнко І. Українська культура. Академічна промова на одкритті Українського Народнього Університету в Києві. Київ: Друкарня Укр. Центр. Ради, 1917. 31 с.

Перший піврік існування Української Академії Наук у Києві та начерк її праці до кінця 1919 року / [Неодмінний секретар Академії акад. А. Кримський]. Київ: Друкарня Укр. наук. товариства, 1919. 25 с.

Повідомлення про надходження українських підручників / [без авт.]. Лучь. 12 жовтня 1918 р. С. 4.

Постанови в справі організації освіти, винесені всеукраїнським учительським з’їздом 5–6 квітня і передані ним 5 травня Українській Центральній Раді. Вісті з Української центральної ради. 1917. № 5. С. 283–286.

Реклама українських словників / [без авт.]. Cумской вестник. 7 листопада 1918 р. С. 1.

Розвиток науки в Київському університеті за сто років / голова ред. колегії М. А. Кушнарьов. Київ: Видавництво Київського державного університету, 1935. 296 с.

Ротар Н. Ю. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917–1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Чернівці: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 1996. 22 с.

Рудий Г. Я. Преса України як об’єкт дослідження української культури: джерелознавчий і методологічний аспекти. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. 501 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори: у 2-х книгах / під ред. Є. І. Ковенка. Київ: Либідь, 1997. Кн. 1. 272 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наук. думка, 2001. 912 с.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 рр. Київ; Філадельфія: Видавництво Інституту східноєвропейських досліджень НАН України, 1995. 492 с.

Собчинська М. М. Становлення і розвиток шкільництва і педагогічної думки в Українській Народній Республіці (1917–1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ: Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 1995. 24 с.

Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 г. Записки императорского Харьковского университета за 1918 – 1919 гг. 1919. С. 32–33.

Сохань П. Творча спадщина М. С. Грушевського і сучасність: твори у 50 т. / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2002. (Серія «Суспільно-політичні твори»). Т. 1. 564 с.

Стороженко М. З мого життя / упор. і вст. ст. В. Ульяновського. Київ: Либідь, 2005. 432 с.

Сумцов Н. История и этнография Малороссии как предмет преподавания в Харьковском университете. Киевская старина. 1906. № 5–6. Текущие известия.

Сушицький Ф. Про вищі українські школи на Вкраїні. Вільна українська школа. 1917. № 3. С. 108–109.

Украинское народное издательство. Вестник воспитания. 1905. № 6. С. 80–89.

Українська Центральна Рада: документи і матеріали: у 2-х т. Т. 1 / під ред. П. П. Толочка та ін. Київ: Наукова думка, 1996. 585 с.

Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920: матеріали, документи, спогади: у 3-х кн. Кн. 2 / редкол. В. В. Скопенко, А. Г. Слюсаренко та ін.; упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. Київ: Прайм, 2000. 704 с.

Ухвалений Радою Міністрів закон про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету. Затверджую. Павло Скоропадський. 17 серпня 1918 року. Київ. Державний вістник. 1918. 29 серпня. № 41. С. 3.

Холодний П. Єдина школа. Вільна українська школа. 1917. № 2. С. 65–68.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1955. 504 с.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): стан і статус. Чернівці: Рута, 1998. 208 с.

Широцький К. Про академію мистецтв. Вільна українська школа. 1917. № 3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства