Стильові та композиційні особливості іконостасів храмів Сарненщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Автор(и)

  • Iryna Yuskovets

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(71).2019.170734

Біографія автора

Iryna Yuskovets

Ірина Юсковець

учениця 10 класу Сарненського районного ліцею «Лідер» Сарненської районної ради Рівненської області

Посилання

Александрович В. С. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво. Ізборник. Історія української культури. Т. 2. 1998.

Архітектурна спадщина Волині: зб. наук. пр. Вип. 4 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування; за наук. ред. П. Ричкова. Рівне: Дятлик М., 2014. 141 с.

Басиста О. Походження назв населених пунктів Сарненського р-ну. Західне Полісся: історія та культура. Науково-крає­знавче видання. Вип. ІІІ. Матеріали крає­знавчих експедицій, присвячених 35-річчю утворення Сарненського історико-етнографічного музею та 100-річчю з дня народження письменника Б. Шведа. Видавець Олег Зень, 2009. С. 108–113.

Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – I пол. XX ст. Чернівці: Букрек, 2009. 44 с.

Білецька-Зварич М. Розвиток дере­в’я­ної пластики в українських іконостасах. Львів, 1999. С. 10.

Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну: навч. посібник. Київ: ПАРАПАН, 2004. 240 с.

Бурдуланюк В. М. Роль Волині в культурних зв’язках Галичини з Наддніпрянщиною в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Минуле і сучасне Волині: тези доповідей та повідомлень ІІІ Волинської історико-краєзнавчої конференції / ред. К. А. Арцішевський. Луцький пед. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 1989. С. 130–133.

Ваганов Г. П. Сарни: краєзнавчий нарис. Львів: Каменяр, 1979. 80 с.

Вечерський В. В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: формування, дослідження, охорона. Київ: НДІТІАМ, 2001. 350 с.

Виткалов В. Т. Дослідження культурно-мистецької спадщини Волині. Кафедра культурології та мистецтвознавства РДГУ, 2006.

Волости и важнейшія селенія Европейской Россіи. По данным обследованія, произведенного статистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Делъ, по порученію Статистическаго Совета. Издание Центрального Статистическаго Комитета. Вып. ІІІ. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя. Составитель старшій редактор В. В. Зверинскій. Санкт-Петербургъ, 1885.

Волинські Єпархіальні відомості.

Ворон Б. Стилістичні та композиційні особливості іконостасів майстерні О. Мурашка. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2016. Вип. 28. С. 58–69.

Герчанівська П. Є. Сутність стилю. Київ, 2001. С. 44–45.

Гординський С. Українська ікона на тлі універсалізму візантійського стилю. Мюнхен, 1990. С. 6, 13–14.

Горованюк О. М. Монастирі та храми Волинського краю. Національні святині України. Київ: Техніка, 2004. 176 с.

Грушевський М. Історія України-Руси: в 10-ти томах. Київ: Наукова думка, 1991. Т. VІІ. 1995. С. 628.

Драган М. Українська декоративна різьба ХVІ–ХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1970. 203 с.

Драган М. Українські дерев’яні церкви: у 2-х томах. Львів: Збірки Національного музею у Львові, 1937. Т. 1. 159 с. Т. 2. 135 с.: іл.

Енциклопедія історії України / ­редкол.: В. Смолій (голова) та ін. / НАН України. Інститут історії України. Т. 3. Київ: Вид-во «Наукова думка», 2005. 672 с.: іл.

Енциклопедія українознавства. Академія Будівництва і Архітектури УРСР –Якимович Авксентій /гол. ред. В. Кубійович. Наукове тов. ім. Т. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1995. Т. 11. 510 с. Т. 1–3. Київ, 1994.

Єлісєєва Т. Каталог Царських врат кін. ХVІ – поч. ХХ ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею. Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Луцьк, 1996. С. 48–56.

Єлісєєва Т. Музей Волинської ікони у дослідженні пам’яток сакрального мистецтва: науковий збірник. Волинський музей. Історія і сучасність. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 23-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею (м. Луцьк, 16 травня 2014 р.). Вип. 5 / упор. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 49–55.

Єфремов С. Українознавство. Київ, 1920.

Жишкович В. І. Рококові іконостаси – вівтарі Західної України: особливості образно-пластичної побудови. URL: www/book.het

Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. Київ, 1983.

Завада В. Т. Архітектура дерев’яних храмів Полісся за архівними джерелами. Архітектурна спадщина України. 1999. Вип. 3. Ч. 2. С. 99.

Завада В. Т. Дерев’яні храми Полісся. Київ: Техніка, 2004.

Завада В. Т. Локальные особенности в архитектуре деревянных храмов ук-раинского Полесья. Архитектурное наследство. Москва, 1990. № 37. С. 133–145.

Завада В. Т. Регіональні відмінності в архітектурі українських дерев’яних храмів хрещатого типу. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. № 36.

Звездина Ю. Н. Растительний декор поздних иконостасов. Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. С. 651–669.

Історичні матеріали про православні храми північних районів Рівненщини в «Описании церквей и приходов Минской епархии». Волинь незабутня: тези ІV регіон. наук.-практ. конф. 23–24 лют. 1993 р. Рівне, 1993. С. 28–30.

Історія міст і сіл Української РСР / під ред. П. Т. Тронько: у 26-ти томах. Інститут історії АН УРСР. Рівненська обл. / під ред. А. В. М’яловицького. Харків: Книжкова фабрика ім. М. Фрунзе, 1973. С. 542–586.

Історія рідного краю: Сарненщина / упоряд. А. В. Копищик. Рівне: Волин. обереги, 2015. 316 с.

Історія української архітектури / ­Асєєв Ю. С., Вечерський В. В., Годованюк О. М. та ін.; за ред. В. І. Тимофієнка. Київ: Техніка, 2003. 472 с.

Історія української культури / І. Кри­п’якевич, В. Радзилевич, М. Голубець; під заг. ред. І. Крип’якевича. 4-те вид., стереотип. Київ: Либідь, 2002. 656 с.

Карашевич Пл. Очеркъ исторіи православной церкви на Волыни. 1855.

Кардаш А. На доброчинність надихнула віра. Сарненські новини. 2009. 19 лютого. С. 1, 4.

Кириченко О. І. Формування духовно розвиненої особистості в процесі вивчення архітектурних стилів на прикладі фасадів історичних будівель Кіровоградщини. Духовність особистості: методологія, теорія, практика. 2001. Вип. 6. С. 22–32.

Киричук М. Г. Волинь – земля українська: ілюстровані нариси історії Волині: навч. посіб. Луцьк: Вид-во «Волинська обл. друкарня», 2000. Т. І. С. 418–433.

Клировые ведомости церквей Сарненского уезда (1927, 1929, 1932). Архів Немовицького Св.-Параскевського храму. 1927, 1929, 1932.

Клімашевський А. Облаштування інтер’єру дерев’яних церков Західного По­діл­ля та Покуття XVIII – поч. XX ст. (Проблема ансамблевості): дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства. Львів, 2001. С. 104–108.

Коваль А. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. Київ: Либідь, 2001.

Кондратюк Ю. Клірові відомості Волинської єпархії кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. Науковий вісник «Велика Волинь». Житомир: М. Косенко, 2007. Вип. 37. Т. І. С. 215–220.

Кондратюк Ю. С. Історіографія досліджень церковнопарафіяльного діловодства ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». Дніпропетровськ, 2007. № 6. С. 3–6.

Кондратюк Ю. С. Метричні книги Волинської єпархії кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. Особливості формування та ведення. Зб. навч.-методичних і наукових статей іст. ф-ту. Вип. 13. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. С. 7–12.

Кондратюк Ю. С. Православні конституції та духовенство як об’єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ – на поч. ХХ ст.: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. ­Остріг: Нац. ун-т «Острозька академія», 2008.

Кононенко П. П. Українознавство: підручник для вищих навчальних закладів. Київ: Міленіум, 2006. 870 с.

Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині, Литви. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. 244 с.

Кузьмич М. Збережімо унікальну пам’ятку (церкву Св. Параскеви Сербської у с. Немовичі Сарненського р-ну). Сарненські новини. 2015. № 42. 18 червня. С. 6.

Кучерепа М. М. Становлення і розвиток українського політичного руху на Волині. Велика Волинь: минуле і сучасне: тези міжнарод. наук.-краєзнавчої конференції. Житомир, 1993. 9–11вересня. С. 69–71.

Луцан Н. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: навч. посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2009. 172 с.

М’якота І. Історизм та еклектика в естетичній системі Царських врат Волині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Народознавчі зошити. 2011. № 5. С. 834–843.

Манько М. Аполоній Сендульський – краєзнавець Острога і Волині. Матеріали I–III наук.-краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» (1990–1992 рр.). Сокаль, 1992. Ч. 1. С. 120–122.

Моздир М. Українська народна дере­в’яна скульптура. Київ: Наукова думка, 1980. 187 с.: іл.

Нагорнюк О. Образ храму в народних уявленнях (за матеріалами з Рівненського Полісся). Західне Полісся: історія та культура. Науково-краєзнавче видання. Вип. ІІІ. Матеріали краєзнавчих експедицій, присвячених 35-річчю утворення Сарненського історико-етнографічного музею та 100-річчю з дня народження письменника Б. Шведа. Видавець Олег Зень, 2009. С. 64–75.

Народна ікона Рівненського Полісся. Волинська ікона: питання історії, вивчення, дослідження та реставрації: тези та матеріали наук. конф., присвяченої 90-річчю П. Жолтовського. 23–24 лист. 1994. Луцьк, 1994. С. 30–33.

Непомняща А. Церкви Рівненщини у малюнках Валерія Войтовича. Льонокомбінат. 2015. № 16/17 квіт. С. 9.

Нога О. Український стиль в церковному мистецтві Галичини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. НВФ Українські технології. Львів: Українські технології, 1999. 160 с.

Огієнко І. Українська церква. Київ, 1993.

Огієнко І. Українська культура. (Коротка історія культурного життя українського народу). Репринтне відтворення видання 1918 р. Київ: Абрис, 1991. 272 с.

Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині XIX – І пол. XX ст. Львів: Афіша, 2006. 288 с.: іл.

Одрехівський Р. В. Декоративна різьба кіотів в інтер’єрах церков у Галичині у ХІХ – І пол. ХХ ст. Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. 2004. № 5. С. 72–75. ­Бібліогр.: 4 назв. укp.

Одрехівський Р. В. Іконостаси в Галичині в ХІХ – І пол. ХХ ст.: історія та художні особливості. Львів: Афіша, 2006. С. 282–290.

Одрехівський Р. В. Різьблені іконостаси в системі сакральної культури українців Галичини: ХІХ – І пол. ХХ ст. Культура і сучасність. Науковий вісник. Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2014. Вип. 1. С. 130–134.

Одрехівський Р. В. Сюжет Єссеєвого дерева у декоративній різьбі інтер’єрів церкви Галичини. Науковий вісник. Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2006. Вип. 16. С. 114–118.

Олейнюк Н. Декоративна різьба по дереву. Львів: Національний музей Львова, 2009.

Олейнюк Н. Різьблені царські врата ХVІІ–ХХ ст. Царські врата укр. іконостасів. Альбом. Серія «Українське народне мистецтво». Львів: Ін-т колекціонерства укр. мистецьких пам’яток при НТШ, 2012. С. 24–39.

Оляніна С. Найвидатніші київські іконостаси доби бароко. Інтернет-проект. Интересный Киев, 2012. URL: E:www/intersniy.-kiev.ua/ dost / hramy

Оляніна С. Типологія іконостасів України в стилі класицизму. Мистецтво­знавство та пам’яткознавство: культурологічна думка. 2009. № 1. С. 138–140.

Орлович Мечеслав. Ілюстрований путівник по Волині. Луцьк: Волинське товариство краєзнавчого минулого і охорони пам’ятників у Луцьку, 1929.

Павлуцький Г. Г. Дерев’яні і кам’яні храми. Київ: Альбом, 1905. № 37.

Пам’ятники (пам’ятки, пом’яники). Видання Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Т. 1–4. Київ, 1846.

Панасенко О. А. Рівненщина. Сторінки минулого. Науково-популярний навчальний посібник. Рівне, 2001. С. 21–30; 157–159.

Переверзев Н. В. Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии. Издание Волынского Владимиро-Васильевского Братства. Житомир, 1914. С. 358.

Поліщук Н. П. Еклектизм. Енциклопедія Сучасної України. 2009.

Прищепа О. П. Міста Волині у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Рівне: ПП ДМ, 2010. С. 81–112.

Прищепа О. П., Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині. Рівне: ПП ДМ, 2008. 352 с.

Пура Я. О. Походження назв населених пунктів Рівненщини. Львів: Світ, 1990.

Рацілевич А. П. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – листопаді 1917 р.: історіографія проблеми. Історичний журнал. 2004. № 3. С. 83–89.

Ричков П. А., Луц В. Д. Мистецька спадщина [князів Острозьких]. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. Київ: Техніка, 2002. 168 с.: іл. (Нац. святині України).

Ричков П. А., Луц В. Д. Сакральне мистецтво Володимир-Волинського. Київ: Техніка, 2004. 192 с. (Нац. святині України).

Рожко В. Є. Древні святині Полісся. Луцьк: Медіа, 1998.

Рожко В. Є. Нарис історії української православної церкви на Волині: історико-краєзнавчий нарис. Луцьк: Медіа, 2001. С. 296–297.

Рожко В. Є. Українське православне церковне мистецтво Волині (ІХ–ХХ ст.): історико-краєзнавчий нарис. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. 400 с.

Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків. Українське малярство ХІV–ХVІІІ ст. у музейних колекціях Львова. Худ. Б. Р. Пікулицький. Науково-популярне видання. Львів: Каменяр, 1990. 70 с.: іл.

Сердюк О. Еклектика в архітектурі київських житлових будівель ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наукових праць. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, 2009. Вип. 9. С. 239–242.

Симонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.): автореферат дис. канд. мистецтвознавства. Харків, 2015.

Слобідський С. Закон Божий: підручник для сім’ї та школи. Київ: Видавничий відділ УПЦ КП, 2003. С. 557–563.

Соколов А. Теория стиля. Москва: Искусство, 1968. 194 с.

Станкевич М. Українське художнє дерево XVI–XX ст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 479 с.: іл.

Степовик Д. Іконологія й іконографія. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003. 374 с.

Степовик Д. Іконотворчість та українське ікономалярство. Енциклопедія історії України. Т. 3 / НАН України. Інститут історії України. Київ: Вид-во «Наукова думка», 2005. 672 с.: іл.

Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ ст. Київ: Либідь, 1996. 436 с.

Сторожук І. Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804–1905 рр. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 2015.

Субтельний О. Україна. Історія. Київ: Либідь, 1991. С. 193.

Таранущенко С. Иконография украинских иконостасов. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2011. 186 с.

Таранущенко С. Український іконостас. ЗНТШ-Т. СС ХVІІ. Львів, 1994. 164 с.

Тарас Я. Сакральне будівництво. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Львів, 1997. С. 114–122.

Тарас Я. Утоплена церква. Українська дерев’яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник. Львів, 2006. С. 401–402.

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Почаев. 1888, 1889, 1903. Т. 1–2. С. 383–385.

Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів: Львів. політехніка, 2010. С. 241–243.

Тишкевич Р. К. Сарни: історико-крає­знавчий нарис. Рівне: Дятлик М. С., 2016. 231 с.

Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ХІІІ–ХVІІІ ст. Київ: Либідь, 1992. 189 с.: іл.

Українське мистецтво та архітектура кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / авт. кол. П. О. Білецький, Д. О. Горбачов, Е. О. Диминець. Київ: Наукова думка, 2010. 239 с.: іл.

Фільова Т. В. Модернізм в українській культурі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Харків: Вісник Харківської державної академії культури, 2014.

Царські врата українських іконостасів: альбом. М. Гелетович. Іконостасні царські врата / Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ. (Серія «Українське народне мистецтво»). Київ–Львів, 2013. 386 с.

Цинкаловський О. Матеріали до пра­історії Волині і Волинського Полісся. 1961.

Цинкаловський О. Старовинні па­м’ят­ки Волині. Торонто: Інститут дослідів Волині, 1975. С. 57–99.

Шугальова І. Соціокультурні пріоритети православної духовної молоді в Україні на зламі епох (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Київ, 1998.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

XII Міжнародний конкурс з українознавства