Сеймики українських воєводств на вигнанні у середині – другій половині XVII століття: до постановки питання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(75).2020.204713

Ключові слова:

шляхта-вигнанці, сеймик на вигнанні, cеймик, Чернігівське воєводство, Київське воєводство, Брацлавське воєводство, Річ Посполита

Анотація

У статті наведено аналіз актуальності студій, присвячених вивченню історії сеймиків українських воєводств на вигнанні. Йдеться про парламентські практики шляхетських корпорацій з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств, які внаслідок козацької революції 1648 року позбулися доступу до своїх маєтків та вимушені були мігрувати в інші частини Польсько-Литовської держави. Мета роботи полягає у постановці питання для майбутніх досліджень, які стосуватимуться вигнанців з українських воєводств та їхньої парламентської діяльності в екзилі.
Одним із завдань тексту був огляд історіографії з історії парламентаризму, у якій предметом вивчення ставали різні аспекти діяльності рицарських кіл з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств на вигнанні у хронологічних рамках від початку козацької революції 1648 року і протягом другої половини XVII ст. Зважаючи на те, що у вітчизняній історіографії ця тема майже не представлена, у роботі проаналізовано закордонний науковий доробок. Насамперед йдеться про публікації польських істориків, чиї дослідницькі інте­реси безпосередньо стосуються біженців зі східних кордонів Речі Посполитої. Окрім цього, у статті окреслено спектр дослідницьких питань, які є релевантними для вивчення з огляду на потенціал джерельного матеріалу. Серед можливих тем зазначено комплексний аналіз парламентської практики українського рицарства на вигнанні, вивчення локальних політичних еліт та спільних шляхетських зібрань українського рицарства у період вимушеної міграції. Необхідність наукових напрацювань у цьому напрямку зумовлена й тим, що у фокусі вивчення подій середини – другої половини XVII cт. серед вітчизняних істориків переважають теми, які стосуються існування Гетьманщини. Зважаючи на це, увага до аналізу діяльності шляхти-вигнанців дасть можливість ширше показати контекст протистояння за українські землі у вказаних хронологічних рамках та розширити знання про історію парламентаризму у період після виступу Богдана Хмельницького.

Біографія автора

Myroslava Vorobei, Науково-дослідний інститут українознавства

Мирослава Воробей

молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

KOŁODZIEJ, R., ZWIERZYKOWSKI, M. (2012). Bibliography of the Parliamentary System of the Noble Polish-Lithuanian Commonwealth. Wydawnictwo Poznańskie, p. 210. [in Pol.]

KULECKI, M. (1997). Exiles from the East. Exulciators in the Commonwealth during the Last Years of Jan Kazimer’s and Michał Korybut Wishiowiecki’s Reigns: A Monograph. Warsaw: DiG, 237 p. [in Pol.]

STOLICKI, J. (2007). The Seats of Crown Sejmiks in Exile, 1648–1696. Zeshyty naukovi Jagellonskiego Universytetu (Scientific Notebooks of Jagiellonian University). Vol. 144 (3), pp. 441–457. [in Pol.]

STOLICKI, J. (2016). Towards Freedom and the King: Political Activity of the Ruthenian, Ukrainian, and Volhynian Nobility in 1673–1683. Krakow: Towarzystwo Wyd. Historia Iagellonica, 335 p. [in Pol.]

STOLICKI, J. (2017). Ukrainian Exiles after the Treaty of Perpetual Peace. In: K. MAKSYMIUK, D. WEREDA, A. ZAWADZKI, eds., Polish Society and Army: Studies and Materials. Siedlce: University of Natural Sciences and Humanities Press, pp. 71– 82. [in Pol.]

Volumina Legum. (1860). Vol. 4. St. Pe­ter­sburg: Printed by Jozafat Ochryzki, 501 p. [in Pol.]

Archives of Southwestern Russia. Acts for the History of the Provincial Sejmiks of the Southwestern Area in the Second Half of the 17th Century: Collected Documents. (1888). Part 2, Vol. 2. Kyiv: G. Korchak-Novitskiy Print Shop, 633 p. [in Rus.]

VOROBEI, M. (2020). Effectiveness of the Initiatives of Chernihiv Nobility in Exile in the Light of Sejm Resolutions of the Middle and Second Half of the 17th Century. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (74), pp. 148–161. [in Ukr.]

Lypynskyi, V., Bilas, R., ed., (1980). Participation of Nobility in the Great Ukrainian Uprising Led by Hetman Bohdan Khmelnytsky. In 7 Vol. Vol. 2. Philadelphia: V. Lypynsky East European Research Institute, 637 p. [in Ukr.]

Mykhailovskyi, V., ed., (2018). Following the Example of Their Ancestors... History of Parliamentarism in the Ukrainian Lands, 1386–1648: In 2 Vol. Vol. 1. Kyiv: Tempora, 388 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Джерела з українознавства