Сучасний стан українознавчих досліджень ранньомодерної доби: проблеми та перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(78).2021.225244

Біографія автора

Ірина Ворончук, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор історичних наук, доцент, завідувачка відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

Бездрабко В. В. Рецензія на книгу: І. О. Ворончук. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина домогосподарство, демографічні чинники. УІЖ. № 6. 2012. С. 200–209.

Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції і новації. Київ: Інститут історії НАН України, 2012. 284 с.

Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза з Острозьких Ходкевичі: кінець життя, початок вічності. Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012. С. 317–339.

Вінниченко О. Два документи першої половини XVII ст. до історії волинського містечка Соколь. Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012. С. 276–290.

Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 р.) / переклад, упоряд. і передмова Ірини Ворончук. Київ; Старокостянтинів: Хмельницька міська друкарня, 2001. 416 с.

Волынская краткая летопись. Полное собрание русских летописей. Т. 35. Москва, 1980. С. 118–127.

Ворончук І. Місто Любартів (за інвентарем маєтностей князів Острозьких 1620 року). Житомирщина на зламі тисячоліть. Велика Волинь: науковий збірник. Житомир, 2000. Т. 21. С. 95–97.

Ворончук І. Середньовічний Острополь (за інвентарем володінь князів Острозьких 1620 р.). Острогіана в Україні і Європі. Старокостянтинів, 2001. С. 246–257.

Ворончук І. Dobra żona godna mężowi korona (До історії подружніх стосунків Катерини Острозької і Томаша Замойського). Київська старовина. 2002. № 5. С. 120–135.

Ворончук І. Родоводи волинської шляхти ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела). Київ, 2009. 511 с.

Ворончук І. Населення Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. Київ: Фенікс, 2012. 711 с.

Ворончук І. Шляхетський рід Дривинських: генеалогія і матримоніальні зв’яз­ки (XVI – перша половина XVII ст.). Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012. С. 195–210.

Рід Загоровських у приватному й публічному житті шляхетського соціуму Волині XVI – першої половини XVII ст. Україно­знавство. 2012. № 4. С. 61–69.

Ворончук І. Шляхетський рід Бокіїв-Печихвостських у приватному та повсякденному житті волинського соціуму. Старий Луцьк: науково-інформаційний збірник Луцького державного історико-культурного заповідника. Луцьк, 2013. Вип. IX. С. 168–185.

Ворончук І. Кар’єра красно­став­ських купців Борзобагатих Красенських на Волині в XVI ст. Старий Луцьк: науково-інформаційний збірник Луцького державного історико-культурного заповідника. Луцьк, 2015. Вип. 11. С. 143–163.

Грушевський М. Вступ. Чернігів і Північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали. Київ: Держ. вид-во України, 1928. Вип. XII. 531 c.

Грушевський М. Степ і море в історії України. Український історик. 1991. № 3–4; 1992. № 1–4. С. 54–55.

Довбищенко М. Волинська шляхта в релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2008. 882 с.

Довбищенко М. Українська адвокатура Волині литовсько-польської доби XVI–XVIII ст. Київ: Комп’ютерно-видавничий інформаційний центр, 2019. 288 с.

Гізель І. Вибрані твори у 3-х томах. Київ–Львів: Свічадо, 2012.

Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття. Львів: Добра справа, 2003. 206 с.

Заяць А. Міське суспільство Волині ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Львів, 2019. 581 с.

Заяць А. Невідомі документи до початкової історії містечка Гулевичі. Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012. С. 266–275.

Історія селянства України. Нариси в 2-х томах. Київ: Наукова думка, 2006. Т. I. 631 с.

Кулаковський П. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595–1654). Львів: Український католицький університет, 2019. 504 с.

Поліщук В. Луцький замковий уряд в другій третині XVI ст.: соціальний портрет та правові практики. Середньовічні і ранньомодерні споруди Волині. Зб. наук. праць / під ред. Володимира Собчука. Кременець, 2006. С. 100–106.

Поліщук В. Князі Масальські на Волині у XVI ст. за документами Державного історичного архіву Литви (руська титулована знать у просторі Великого князівства Литовського). Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2007. 100 с.

Сердюк І. О. Маленький дорослий. Дитина й дитинство в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. Київ: К.І.С., 2018. 454 с.

Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі XIV–ХVІІІ ст. (історико-генеалогічне дослідження). Львів: Простір-М, 2017. 504 с.

Собчук В. Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV – першої половини XVII ст. Кременець: ПП Дятлик М. С., MMXIV, 2014. 506 с.

Собчук В. Боговитиновичі: генеалогія і маєтки. До джерел: зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ–Львів, 2004. Т. 1. С. 498–537.

Собчук В. Волинський шляхетський рід Гостських. Соціум: альманах соціальної історії. Київ, 2005. Вип. 5. С. 143–164.

Собчук В. Волинський шляхетський рід Лабунських. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. Львів, 2006–2007. Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. С. 134–146.

Собчук В. Шляхетський рід Денисків-Матвіївських. Записки НТШ. Львів, 2006. Т. 252. С. 410–431.

Собчук В., Тесленко І. Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 77. С. 267–278.

Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 232 с.

Соціум: альманах соціальної історії. Київ: Інститут історії України НАН України, 2002–2020. Вип. 1–15-16.

Старченко Н. Возні на Волині в останній третині XVI – на початку XVII ст.: судові урядники чи слуги? Соціум: альманах соціальної історії. Київ, 2008. Вип. 8. С. 134–162.

Старченко Н. М. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – XVII століття). Київ: Laurus, 2014. 510 с.

Тесленко І. Походження князів Голов­нів-Острожецьких у світлі нововиявлених документів. Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012. С. 129–152.

Ульяновський В. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К. І. Острозького. Острозька давнина. Дослідження і матеріали. Львів, 1995. С. 24–31.

Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький. Острог, 2009. 167 с.

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький. Історичний портрет у галереї предків та нащадків. Київ: Видавничий дім «Простір», 2012. 1366 с.

Український гуманітарний огляд. Вип. 1–18. Київ: Критика, 1999–2013.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене. Київ: Критика, 2008. 470 с.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ: Критика, 2002. 416.

Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Украї­ні XVI – початку XVII століття. Київ: Laurus, 2012. 472 с.

Яковенко Н. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Галятовського. Київ: Laurus, 2016. 697 с.

Decjusz J. L. Księga o czasach króla Zygmunta. Warszawa: PWN, 1960. 148 s.

Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmódska i wszystkiej Rusi. Warszawa: Nakł. G. L. Glücksberga, 1846. T. 2. 572 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

XXIII Всеукраїнська конференція