DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(60).2016.141246

Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття

Liubov Otroshko

Анотація


У статті репрезентовано український контекст творчості художників-пейзажистів ХІX ст. З’ясовано, що у творах талановитих митців Україна постає як самобутній етнокультурний феномен ХІХ ст., а не асимільовані провінції імперій.


Ключові слова


Україна; природа; краєвид; пейзажний живопис

Повний текст:

PDF

Посилання


BELICHKO, Yu., IZOTOV, A. (2010). The Palette of Centuries. Selected Paintings from Ukrainian Museums. Odesa: Maiak, 200 p. [in Ukr.]

GOGOL’, N. (1984). Selected Works: In 2 Volumes, Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 575 p. [in Rus.]

HULAK-ARTEMOVSKYI, P., HRE­BIN­KA, Ye. (1984). Poetry. Stories and Short Stories. Kyiv: Naukova dumka, 606 p. [in Ukr.]

ZHEMCHUZHNIKOV, L. (1861). A Few Notes about the Latest Exhibition at the St. Petersburg Academy of Arts. Osnova, (2), pp. 143–147. [in Rus.]

BAZHAN, M., ZATENATSKYI, Ya., eds. (1970). Art of the Late 14th – Early 19th Century, Vol. 4, Pt. 1. of The History of Ukrainian Art in 6 Vol. Kyiv: Holovna redaktsiia URE AN URSR, 364 p. [in Ukr.]

BAZHAN, M., KASIIAN, V., eds. (1970). Art of the Second Half of the 19th Century, Vol. 4, Pt. 2. of The History of Ukrainian Art in 6 Vol. Kyiv: Holovna redaktsiia URE AN URSR, 433 p. [in Ukr.]

YAKYMOVYCH, B., comp. (2003). Lev Zhemchuzhnykov – Anniversary Collection (on the 175th Birth Anniversary). Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka, 65 p.; il. [in Ukr.]

KUDRYTSKYI, A., ed. (1992). Artists of Ukraine: Encyclopedic Handbook. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. Bazhana, 846 p. [in Ukr.]

MELNYK, A., LAHUTENKO, O., comp. (2003). National Art Museum of Ukraine. Album [in Ukr. and Eng.]. Kyiv: Artaniia Nova, 416 p. [in Ukr.]

OTROSHKO, L. (2014). Symbolic Image of Ukraine in the 19th-Century Landscape Painting. Ukraina u svitovii istorii, 4 (53), pp. 228–243. [in Ukr.]

PETROV, V. (2003). Pokhytonov. Moscow: Belyy gorod, 48 p. [in Rus.]

POPOVA, L. (1961). Lev Zhem­chuzh­nikov. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi lite­ratury URSR, 75 p. [in Rus.]

PUSHKIN, A. (1987). Collected Writings: In 3 Volumes. Vol. 2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

STEPOVYK, D. (1982). Ukrainian Art of the First Half of the 19th Century. Kyiv: Mystetstvo, 191 p. [in Ukr.]

HUTNYK, L., comp., YUKHYMETS, I. (2011). Ukraine in Watercolor Lithographs by Napoleon Orda: Album-Catalogue. Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy im. Vernadskoho, 97 p. [in Ukr.]

BELYCHKO, Yu., comp. (1989). Ukrainian Pictorial Art: 100 Selected Works. Album. Kyiv: Mystetstvo, 191 p. [in Ukr.]

CHUKHNO, V. (2013). History of Ukrainian Settlements: Seredyna-Buda District of Sumy Region. Kyiv, 354 p. [in Rus.]

HORBACHOV, D. (2012). Masterpieces of the Ukrainian Pictorial Art: Album, 2nd ed. revised. Kyiv: Mystetstvo, 512 p.; il. [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Liubov Otroshko

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).