Формування цивілізаційної ідентичності українства: міждисциплінарний дискурс

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(78).2021.224826

Анотація

З урахуванням методології українознавства та міждисциплінарних студій, наявних досліджень з теорії і практики ідентифікаційних процесів, з позицій цивілізаційного, антропологічного та соціокультурного підходів розглядається феномен цивілізаційної ідентичності українства, її витоки, становлення та сучасний стан. Концепт «цивілізаційна ідентичність» вказує на належність індивіда, етносу або держави до тієї чи іншої цивілізації, а сам він трактується як сукупність символів, уявлень, відчуттів і самоусвідомлення своєї належності до української культурно-цивілізаційної спільноти, яка спирається на національні та загальнолюдські цінності в межах європейського цивілізаційного простору і взаємодіє з іншими цивілізаціями.

З’ясовуються теоретико-методологічні засади сутності цивілізаційної ідентичності, викладені у працях А. Бергсона, М. Вебера, К. Вульфа, С. Гантінґтона, Е. Гелнера, І. Гофмана, Е. Гуссерля, Ж. Деріда, К. Едер, Е. Еріксона, Г. Зіммеля, А. Камю, Е. Кассіера, А. Куна, К. Леві-Строса, Г. Ріккерта, Е. Сміта, А. Тойбні, З. Фройда, К. Юнга, К. Ясперса та ін. Розглянуті її українські особливості та структура: етнічна, національна, культурна, релігійна, політична, громадянська, європейська та інші складові, показано зв’язок з менталітетом і глобалітетом на тлі історичного поступу та пострадянських трансформацій, починаючи з епохи середньовіччя, Києворуської держави, Ренесансу, модерну і закінчуючи постмодерном, наголошено на історичній місії українського козацтва як носія нових якостей національної ідентичності, відстежено цивілізаційне самовизначення української ідентичності на зламі ХІХ–ХХ ст., підкреслено роль свідомості, соціальної психології та національної ідеї в цивілізаційній трансформації ідентичності, висвітлено причини її кризи і розколеності в умовах тоталітаризму, його нищівні наслідки для ідентифікаційного процесу українства загалом.

Основне місце відведено дослідженню особливостей становлення цивілізаційної ідентичності в умовах незалежності України, ролі її складових – етнічної, релігійної, національної, громадянської та євроідентичності, розкрито внесок Т. Бевз, Т. Воропаєвої, М. Козловця, І. Куцого, Л. Нагорної, М. Обушного, Ю. Павленка, Ю. Поліщука, М. Поповича, О. Рафальського, В. Ткаченка, М. Шульги, М. Юрія та ін. в дослідження ключових аспектів проблеми, з’ясовано вплив на процеси цивілізаційної ідентичності, євроінтеграції та глобалізації сучасного світу, Революції гідності, демократизації суспільства, міжнаціональних відносин, агресивної політики Росії. Висвітлюються шляхи збереження української ідентичності в чужоземному середовищі, роль зарубіжного українства у формуванні цивілізаційної ідентичності.

Значна увага приділена ролі українознавства як наукового синтезу історичних, філософських, етнологічних, культурологічних, психологічних знань в опрацюванні наукових засад формування цивілізаційної ідентичності та узагальненні нагромадженого практичного досвіду у цій справі. Висловлено низку пропозицій щодо подальшого дослідження проблеми, підвищення ролі держави та громадянського суспільства в активізації цивілізаційної ідентифікації українства та його перспектив.

Біографія автора

Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Averianova, N., Voropaieva, T. (2019). Civilizational Development of the Ukrainian People: Cultural Aspects. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv (Bulletin of the National Academy of Culture and Arts Management), (4), pp. 18–23. [in Ukr.]

Rafalskyi, O., Kalakura, Ya., Kotsur, V., Yurii, M. (2020). Anthropological Code of the Ukrainian Culture and Civilization (Collected Monographs in Two Books). Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU, Book 1, 432 p.; Book 2, 536 p. [in Ukr.]

Bevz, T. (2020). Ukrainian Identity and National Security in the Challenges of Today. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4 (77), pp. 143–158. [in Ukr.]

Brass, P. R. (2000). Ethnic Groups and Formation of Ethnic Identity. In: Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, 464 p. [in Ukr.]

Voropaieva, T. (2018). Ukrainian Man as “HOMO ANTEMURALE”. In: Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen: Materialy 7-oi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Anthropological Dimensions of Philosophical Research: Proceedings of the 7th International Academic Conference). Dnipro, pp. 82–85. [in Ukr.]

Voropaieva, T. (2018). European Civilizational Identity as a Factor in the Consolidation of Citizens of Ukraine in the Postcolonial Era (1991–2018). Hileia, Vol. 138 (2), pp. 139–146. [in Ukr.]

Voropaieva, T. (2010). Identity of the Ukrainian People in the Context of Sociocultural Transformations: Theoretical and Methodological Principles of the Research. Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka. Ukrainoznavstvo (Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Ukrainian Studies), (14), pp. 15–18. [in Ukr.]

Wolf, K. (2000). Ethnic Nationalism: Analysis and Protection. In: Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, 495 p. [in Ukr.]

Hai-Nyzhnyk, P., Chuprii, L. (2015). Formation of National Identity of Ukrainians in the Context of Modern Challenges. Hileia, Vol. 101, pp. 474–481. [in Ukr.]

Haipchinson, D., Smith, A. D. (2000). Definition of Ethnicity. In: Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, 458 p. [in Ukr.]

Huntington, S. (2006). Confrontation of Civilizations and Change of the World Order. Lviv: Kalvariia, 474 p. [in Ukr.]

Gellner, E. (2000). Nations and Nationalism. In: Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, 300 p. [in Ukr.]

Horielov, M., MotsIa, O., Rafalskyi, O. (2005). Civilizational History of Ukraine. Kyiv: EksOb, 632 p. [in Ukr.]

Hrytsak, Ya. (2016). Ukrainian Identity. Krytyka, Vol. 3–4, pp. 221–222. [in Ukr.]

Hrytsenko, O. (2019). Decommunization in Ukraine as a State Policy and a Sociocultural Phenomenon. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU; Institute of Cultural Studies of NAAU, 320 p. [in Ukr.]

Dzoban, O., Zhdanenko, S. (2020). Multiple Personal Identity in the Network Environment: On the Anthropological Foundations of Information Law. Informatsiia i pravo (Information and Law), (4), pp. 34–45. [in Ukr.]

Erickson, E. (1996). Identity: Youth and Crisis. Moscow: Progress, 349 p. [in Ukr.]

Eriksen, T. (2000). Ethnicity, Race, Class, and Nation. In: Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, 460 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Rafalskyi, O., Yurii, M. (2017). Mental Dimension of Ukrainian Civilization. Kyiv: Heneza, 560 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Rafalskyi, O., Yurii, M. (2015). Ukrainian Culture: The Civilizational Dimension. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU, 496 p. [in Ukr.]

Kozlovets, M. (2009). European Identity: Unification or “Unity in Diversity”? Humanitarnyi visnyk ZDIA. Filosofiia (Humanitarian Bulletin of ZSEA. Philosophy). Vol. 37, pp. 72–86. [in Ukr.]

Kolodii, A. (2002). Soviet Identity and Its Bearers in Independent Ukraine. In: Ukraine in the Modern World. Social, Ethnic, and Cultural Aspects of Globalization and Ukraine. Kyiv: Stylos, pp. 36–55. [in Ukr.]

Korniienko, V., DenYsIuk, S. (2018). Formation of European Identity: Arguments for Ukraine. Politology bulletin, (80), pp. 20–34. [in Ukr.]

Kremen, V., Tkachenko, V. (2013). Ukraine: Identity in the Age of Globalization (sketches of metadisciplinary research). 2nd ed., enl. Kyiv: “Znannia” Ukrainy, 471 p. [in Ukr.]

Kutsyi, I. (2014). “Civilizational Identity” Category as an Object of Historiographical Research: Modern Interpretations. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (6), pp. 113–122. [in Ukr.]

Maiboroda, O. (2000). The Problem of Forming a New Identity of the Ukrainian Nation. In: Ethnic Groups of Ukraine. An Almanac. Vol. 1. Kyiv, pp. 15–16. [in Ukr.]

Nahorna, L. (2002). National Identity in Ukraine. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU, 271 p. [in Ukr.]

Nalyvaiko, S. (2012). The Origin of the Ukrainian People in the Light of Y-DNA Genealogy Data. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1, pp. 166–170. [in Ukr.]

Pavlenko, P. (2015). “Russian World” as an Ideology of the Russian Neo-Imperialism: Ukrainian Reality. Volynskyi Blahovisnyk, (3), pp. 281–286. [in Ukr.]

Pyrozhkov, S., Khamitov, N. (2020). Civilizational Subjectivity of Ukraine: From Potentials to a New Worldview and Human Existence. Kyiv: Naukova Dumka, 255 p. [in Ukr.]

Polishchuk, Yu. (2013). Theoretical Dimensions of Ethnic and National Identities. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy (Scientific Notes of I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU), Vol. 2, pp. 197–213. [in Ukr.]

Popovych, M. (2015). Cultural Principles of Civilizational Identity. Nova paradyhma (A New Paradigm), Vol. 128. pp. 3–13. [in Ukr.]

Rafalskyi, O. (2018). Consolidation of the Ukrainian Society: Ethnopolitical Dimension. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU, 400 p. [in Ukr.]

Rafalskyi, O. (2010). Ukraine as a Civilizational Phenomenon. Kyiv: Blank-Press, 256 p. [in Ukr.]

Rafalskyi, O., Samchuk, Z. (2018). Civilizational Crossroads of Modern Society. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU, 688 p. [in Ukr.]

Senchenko, A. Do Ukrainian People Exist as Such? [online] Available at: 2016//http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789 [in Ukr.]

Serhiichuk, V. (2020). Little Europe as a Component of Modern Little Russia. Istorychnyi kaleidoskop, (4), p. 33. [in Ukr.]

Smith, Ε. (1994). National Identity. Kyiv: Osnovy, 224 p. [in Ukr.]

Yurii, M., Aleksievets, L., Kala­kura, Ya., Udod, O. (2012). Ukraine from Ancient Times till the 18th Century: The Civilizational Context of Learning. Book. 1. Ternopil: Aston, 700 p. [in Ukr.]

Yurii, M., Aleksievets, L., Kala­kura, Ya, Udod, O. (2012). Ukraine in the 19th – Early 21st Century: The Civilizational Context of Learning. Book. 2. Ternopil: Aston, 696 p. [in Ukr.]

Smovzhenko, Z., Skrynnyk, E. (2015). Ukrainian Man in the European World: A Textbook. Kyiv: University of Banking, NBU, 609 p. [in Ukr.]

Franko, I. (1893). From the Peaks and Lowlands. Collection of Poems. Lviv: Taras Shevchenko Scientific Society, pp. 74–75. [in Ukr.]

Shulha, M. (2010). Criteria of European Identity. Politychnyi menedzhment (Political Management), (2), pp. 139–147. [in Ukr.]

Yurii, M. (2008). Sociocultural World of Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Kondor, 736 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Yurii, M. (2019). Anthropocentrism of Ukrainian Culture and Civilization. Ukraine-Europe-World. The International Collection of Scientific Works, (22). Ternopil, pp. 13–22. [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

XXIII Всеукраїнська конференція