Про журнал

«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях. Входить до Переліку наукових фахових видань України з історії та філософії (категорія «Б»).

Поточний номер

№ 1(86) (2023)
Опубліковано: 2023-03-29

Історичні студії

Українська національна культура

Переглянути всі випуски

Українознавство / Ukrainian Studies

Тематика: науковий.

Виходить щоквартально.

ISSN 2413-7065 (print), ISSN 2413-7103 (online)

Журнал засновано в лютому 2001 року
(у 2014 р. — «Україна у світовій історії»).

Засновник і видавець:
Науково-дослідний інститут українознавства.

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ No 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну ре­єст­рацію друкованого засобу масової інформації, ви­даного Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21204-11004ПР від 13.02.2015 р.

Наукові статті в галузі іс­то­ричних наук за­раховуються як фахові згідно з наказом МОНУ від 24.09.2020 року №1188.

Редакційна колегія:

Кульчицький Станіслав Владиславович — головний редактор, голова колегії, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту Історії України НАН України
Андрєєв Віталій Миколайович — доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Бикова Тетяна Борисівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України 20 –30 рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна
Бездрабко Валентина Bасилівна — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна
Ворончук Ірина Олексіївна — доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ
Гирич Ігор Борисович — доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, м. Київ, Україна
Дзьобань Олександр Петрович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Дубовик Наталія Анатоліївна — кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, м. Київ, Україна
Калакура Ярослав Степанович — доктор історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Калиновський Юрій Юрійович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
Корчак Лідія — доктор історичних наук, професор Інституту історії середньовіччя Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)

Краснодемська Ірина Йосипівна — кандидат історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ

Крисаченко Валентин Семенович — доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ
Наливайко Сергій Степанович — кандидат історичних наук

Настояща Катерина Василівна — кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка відділу філософських студій НДІУ
Солдатенко Валерій Федорович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Павко Анатолій Іванович — доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Сторожук Світлана Володимирівна — доктор філософських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Хилько Микола Іванович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чернець Василь Гнатович — доктор філософії, професор, в. о. директора Науково-дослідного інституту українознавства

Ятченко Володимир Феодосійович — доктор філософських наук, професор, завідуючий відділу соціокультурної антропології НДІУ


Відповідальний секретар Олександр Сцібан

Редакція залишає за собою право на мовно­сти­лі­с­­тич­не редагування рукописів і передруків від­пові­д­но до норм чинного Правопису, яке не змі­нює по­зи­ції автора. Автор несе відповідальність за фактичний виклад матеріалу.

Наукові статті в галузі іс­то­ричних наук за­раховуються як фахові згідно з наказом МОНУ від 21.12.2015 року No1328.

Архіви журналу «Українознавство» до 2016 р. див. за посиланням

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних та індексах цитування:
Академія Гугл (Google Scholar) (http://www.scholar.google.com.ua)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)
Наукова періодика України (http://journals.uran.ua)
Polish Scholarly Library (бібліотека) (http://pbn.nauka.gov.pl)
Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com)
Academic Resource Index ResearchBib (http://journalseeker.researchbib.com)
Scientific Indexing Services (http://www.sindexs.org)
Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org)
Infobase Index (http://infobaseindex.com/index.php)